Beslut fattade vid extrastämma i Phoenix BioPower AB (publ)
17 september 2019 kl 18:30

Vid extrastämman i Phoenix Biopower AB (publ) 17 september 2019 beslutades följande:

 • Att genomföra nyemission nyemission av högst 1 581 250 aktier av serie B.

  Emissionen ska ske med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna aktier av serie B i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger, oavsett aktieslag.

  Varje befintlig aktie (oavsett aktieslag) berättigar till en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B.

  Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara 2019-10-01

  Teckningskursen per aktie är 7 kronor 70 öre.

 • Att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med i huvudsak följande:
  Styrelsen ska bemyndigas att, under förutsättning att företrädesemissionen som föreslås under föregående punkt fulltecknas, fram till nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av sammanlagt högst 779 220 aktier av serie B, vilket vid fullteckning av företrädesemissionen motsvarar cirka 5,19 procent av aktiekapitalet i Bolaget.

  Teckningskursen ska vara 7 kronor och 70 öre per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i företrädesemissionen.

 • Att bemyndiga Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier av serie B, teckningsoptioner och/eller konvertibler (vilka i sin tur ger rätt att teckna aktier av serie B). Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier motsvarande totalt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet efter genomförande av emissionerna enligt föregående punkter.

 • Att utge teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, serie 2019:1 för införande av incitamentsprogram för bolagets medarbetare.